โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● การชำระค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 

 ● กรณีขอย้ายไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าคลอดเหมาจ่าย

 

 ● กรณีฝากครรภ์ไม่ครบตามกำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

 ● กรณีมีความประสงค์ขอรับบริการอื่นเป็นพิเศษ ที่ไม่มีระบุรายการในโปรแกรม โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการตามจริง

 

 ● โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 ● สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC กรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน และธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถผ่อน 0% นาน 3-6 เดือน (สำหรับชาวต่างชาติชำระเต็มจำนวนก่อนเข้าโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายหรือฝากครรภ์)


 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ
 
ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์ ที่คลอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ในราคาที่คุ้มค่า โดยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางสูตินรีเวช พร้อมดูแลคุณ และลูกน้อยของคุณ เพราะสุขภาพที่ดีคือสิ่งสําคัญของคุณแม่และลูกน้อย


โปรแกรมฝากครรภ์ ราคา9,900บาท พบแพทย์จำนวน 10 ครั้ง กรณีประสงค์เข้าพบแพทย์ครั้งที่ 11 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการเพิ่มเติม
รายการตรวจ
 1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์จำนวน 10 ครั้ง
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด           
  CBC
 3. ตรวจกรุ๊ปเลือด
  ABO blood group
 4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย   
  Rh typing
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน                 
  Anti-Rubella IgG
 6. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี             
  HBV prevac 
 7. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี                           
  Anti-HIV 
 8. ตรวจหาโรคซิฟิลิส                             
  VDRL 
 9. ตรวจดูน้ำตาล และโปรตีนในปัสสาวะ       
  Protein & Sugar
 10. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย         
  Hemoglobin typing
 11. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  DCIP (Thalassemia Screening)     
 12. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  OF (Thalassemia Screening)
 13. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose   
 14. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose tolerance test       
 15. ตรวจอัลตราซาวด์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 2 ครั้ง
  Ultrasound Lower
 16. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 เข็ม
 17. จ่ายยาบำรุงครรภ์ และแคลเซียมจำนวน 10 ครั้ง
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว