ห้องพักผู้ป่วย
ห้องผู้ป่วย

สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา/คืน
ประเภทห้อง
ค่าห้อง บาท
ค่ารักษาพยาบาล บาท
ค่าอาหาร บาท
ราคารวม บาท
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักได้ที่