วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การดูแลผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความชำนาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานการรักษาอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งสู่ความเป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (Excellent Center) ศูนย์หัวใจ (Heart Center)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) และศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Center)

2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Hospital)

3. มุ่งสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ (Smart Hospital)

4. ยกระดับการบริการสู่ระดับเหนือความคาดหวัง (Excellent Service)

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

P = 3P Safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับ เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน

E = Excellent Service : การบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง

T = Transforming Teamwork : การสร้างทีมงานที่มีศักยภาพ และพร้อมพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่

C = Continuous Improvement : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

H = Humanization : การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

3P Safety Goals (เป้าหมายความปลอดภัยเพื่อผู้ให้ และผู้รับบริการ)

 

Patient Safety Goals ผู้ป่วยปลอดภัย

 

 • Safe Surgery and Invasive Procedures กระบวนการผ่าตัดที่ปลอดภัย

 

 • Infection Prevention and Control (Clean Care is Safer Care) การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ

 

 • Medication & Blood Safety ความปลอดภัยจากการให้ยาและการให้เลือด

 

 • Patient Care Process กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย

 

 • Line, Tube & Catheter, Device and Laboratory การดูแลสายท่อ ข้อต่อ การส่งตรวจ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย

 

 • Emergency Response การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่พร้อมและปลอดภัย

 

Personnel Safety Goals บุคลากรปลอดภัย

 

 • Security and Privacy of Information and Social Media (Communication) ข้อมูลและการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล การรักษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย

 

 • Infection and Exposure การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร

 

 • Mental Health and Mediation การดูแลด้านจิตใจของบุคลากร

 

 • Process of work กระบวนการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร

 

 • Lane (ambulance), Legal Issues regulation (medical legal) การใช้รถพยาบาลฉุกเฉินที่ปลอดภัย การให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ

 

 • Environment & Working condition สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร

 

People Safety Goals ประชาชนปลอดภัย

 

 • Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เน้นระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ และลดการใช้คาร์บอน

 

 • Information System Management ความปลอดภัยของข้อมูล Cyber security และการสื่อสารข้อมูลเตือนภัย

 

 • Medication of Health and Safety การใช้ยาปลอดภัย RDU และอาหารผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล

 

 • Promotion of Health and Safety สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในโรงพยาบาล ป้องกันควบคุมการติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพป้องกัน NCD (บุหรี่, สุรา)

 

 • Lane (Road safety and Law) กฎหมาย และอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

 • Emergency Response รับภาวะภัยพิบัติ ฉุกเฉิน และ EMS

 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

 

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความชำนาญการเฉพาะในสาขาที่มุ่งเน้น (Excellent Center)
 

2. พัฒนาเป็น Safety Hospital ที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานหลัก
 

3. พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการให้บริการผู้ป่วย มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน (Excellent Service)

 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง (Hoshin) ปี 2567

 

1. Medication Safety = ลดความคลาดเคลื่อนทางยา เน้น RDU การใช้ยาอย่างมีเหตุผล   

                                        

2. Infection Prevention and Control = ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน    

                         

3. Patient Identification = การระบุตัวผู้ป่วยให้ชัดเจน ถูกต้อง ถูกคน

 

4. Excellent Service = พัฒนาพฤติกรรมบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ