1 แถม 1 ตรวจสุขภาพเริ่มต้นทุกช่วงวัย

1 แถม 1 ตรวจสุขภาพเริ่มต้นทุกช่วงวัย
(45)
จำหน่าย 25 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์
 

​​ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A ได้ทุกวัน เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.00 น.

 

 

คําแนะนําการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

- หากมีโรคประจําตัว หรือประวัติการรักษา ควรนํามาเพื่อให้แพทย์ประกอบคําวินิจฉัย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1 แถม 1 ตรวจสุขภาพเริ่มต้นทุกช่วงวัย
(45)
จำหน่าย 25 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 โรงพยาบาลเพชรเวชขอมอบของขวัญสุดพิเศษ ด้วยโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชายและหญิง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ หรือภาวะผิดปกติของร่างกาย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ

ท่านที่ 1

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination

 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs

 3. ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction

 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC

 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  FBS

 6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  Cholesterol

 7. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  Triglyceride

 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
  HDL

 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี)
  LDL

 10. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR

 11. ตรวจการทำงานของไต
  BUN

 12. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT

 13. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT

 14. ตรวจหาระดับกรดยูริก
  Uric acid

 15. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination

 16. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray

 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)

 18. คูปองอาหาร
  S&P Meal Coupon

 19. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  (A4) Check-up Report

 20. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

 21. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก

 

ท่านที่ 2

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination

 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs

 3. ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction

 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC

 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  FBS

 6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  Cholesterol

 7. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  Triglyceride

 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
  HDL

 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี)
  LDL

 10. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR

 11. ตรวจการทำงานของไต
  BUN

 12. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT

 13. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT

 14. ตรวจหาระดับกรดยูริก
  Uric acid

 15. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination

 16. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray

 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)

 18. คูปองอาหาร
  S&P Meal Coupon

 19. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  (A4) Check-up Report

 20. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

 21. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว