Q&A ทุกปัญหา COVID-19 เรามีทางออก
Q&A ทุกปัญหา COVID-19 เรามีทางออก

Q&A ทุกปัญหา COVID-19 เรามีทางออก ดังนี้

 • หมวดการใช้สิทธิ์ประกันสังคม
 • หมวดการรักษา
 • หมวดการดูแลตนเอง
 • หมวดการส่งตรวจต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

............................................................................

 

 • หมวดการใช้สิทธิ์ประกันสังคม
   

ถาม : กรณีสิทธิ์ประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเพชรเวชเวลารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ตอบ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

............................................................................
 

ถาม : ถ้าตรวจแล้วพบเชื้อว่าเป็น Covid-19 ทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีขั้นตอนอย่างไร ?

ตอบ : ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรค Covid-19 เพื่อการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

...........................................................................
 

ถาม : โรงพยาบาลเพชรเวชส่งคนที่มีความสุ่มเสี่ยง Covid-19 ไปที่ใด ?

ตอบ : ส่งคนไข้ที่มีความสุ่มเสี่ยง Covid-19 ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

..........................................................................
 

 

 • หมวดการรักษา

 

ถาม : ที่โรงพยาบาลเพชรเวชให้บริการตรวจ Covid-19 หรือไม่

ตอบ : ในปัจจุบันโรงพยาบาลเพชรเวช ไม่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ได้

........................................................................

ถาม : โรงพยาบาลเพชรเวชมีบริการรองรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

ตอบ : กรณีที่ไม่ได้มีความเสี่ยงในการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่มีอาการไอ มีไข้ เจ็บคอ สามารถมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพชรเวช โดยต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ณ จุดคัดกรองของด้านหน้าโรงพยาบาลฯ และรับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารโรงพยาบาลฯ

........................................................................

ถาม : รับยาแทนกันได้ไหม/ถ้ายาหมดต้องมา Flow ปกติ

ตอบ : ทางโรงพยาบาลเพชรเวชอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม และเพื่อให้ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)ได้รับความสะดวก และปลอดภัย

........................................................................

ถาม : นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ของการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ในส่วนภาครัฐบาล ?

ตอบ : ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค กรมควบคุมโรคจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับกรณีอื่น ๆ ห้องปฏิบัติการจะเรียกเก็บจากผู้ป่วยตัวอย่าง

........................................................................
 

 • หมวดการดูแลตนเอง
   

ถาม : อาการของผู้ป่วยไวรัส Covid-19 มีอาการอย่างไร ?

ตอบ : อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

.......................................................................
 

ถาม : หากสงสัยว่ามีอาการป่วยจากไวรัส Covid-19 ควรทำอย่างไร ?

ตอบ : ผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด หรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการ หากมีอาการ และมีประวัติเดินทางดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อ รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาต่อไป

.......................................................................
 

 

 • หมวดการส่งตรวจต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   

ถาม : สถานพยาบาลที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ได้

ตอบ : ปัจจุบันการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการกำหนดพื้นที่ดังนี้

         - พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ให้ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

         - พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

         - กรุงเทพมหานครส่งตรวจคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี