การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม (Update ปี 2567)
การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม (Update ก่อนปี 2567)

 

โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มอีก 5,000 ท่าน
 
 

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยการเลือกโรงพยาบาลนั้นให้เลือกตามความพอใจ ความสะดวก และต้องอยู่ภายในจังหวัดที่ตนทำงานอยู่

 

ดำเนินการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมที่ไหนได้บ้าง

 

ผู้ประกันตนสามารถดำเนินการ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม, แอปพลิเคชัน SSO Connect หรือยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพฯ หรือในพื้นที่สะดวก โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

 

สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีได้ไหม

 

หากผู้ประกันตนมีความต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม เนื่องจากต้องย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือผู้ประกันตนไม่ได้เลือกสถานพยาบาลเอง สามารถดำเนินการเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนระหว่างปีได้ แต่ต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ทำงาน

 

ข้อควรรู้ในการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

 

 • หากเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาโรงพยาบาลเดิมได้จนกว่าจะถึงรอบเปลี่ยนถัดไป
   
 • หากอยู่ในสถานะผู้ป่วยในจะไม่สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้
   
 • หากเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีนัดรักษากับทางโรงพยาบาลเดิมอยู่สามารถขอเวชระเบียนการรักษามายื่นที่โรงพยาบาลใหม่เพื่อรับการรักษาต่อได้

 

เริ่มใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใหม่ได้เมื่อไร

 

หลังจากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
 

 • กรณีผู้ประกันตนยื่นเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของเดือน (ก่อน 16.30 น.ของวันที่ 15) ผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น
   
 • กรณีผู้ประกันตนยื่นเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 16 เป็นต้นไป (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) ผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

 

ไม่เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ไหม

 

หากผู้ประกันตนไม่ประสงค์ย้ายสิทธิยังสามารถใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมได้จนกว่าจะสิ้นสุดสภาพความเป็นผู้ประกันตน และจะสามารถใช้สิทธิต่อได้หลังจากนั้นอีก 6 เดือน