พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมประสาท (คลินิกอายุรกรรม)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่
2556

วุฒิบัตร
ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา
2560

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ผ่านการฝึกทักษะระบบจำลองการอบรมการช่วยชีวิตชั้นสูง
เวลาออกตรวจ (2024-07-15 ถึง 2024-07-21)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์