position : UR Nurse 1 อัตรา
section :
work place :

qualification

เพศ : หญิงอายุ(ปี) : 32 ปีขึ้นไประดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโทประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป-มีใบประกอบวิชาชีพresponsible

1. ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล

2. ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ

3. รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
For more information, please contact the Human Resources department.
Petcharavej Hospital 2469/13,15 New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310 Thailand
Tel : 1390
Fax : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
E-mail : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com