โปร่งใสทุกราคาโปรแกรมผ่าตัด
ทำไมจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งก่อน และหลังผ่าตัด

การผ่าตัดเป็นตัวเลือกของการรักษาโรคร้ายหลายโรคไม่ว่าจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ฝีคัณฑสูตร ต่อมทอนซิล ไส้ติ่ง ขลิบ ผ่าข้อเข่าเทียมรวมถึงการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหามือและข้อมือ และโปรแกรมผ่าตัดอื่นๆ เพื่อความมั่นใจและความสบายใจด้านค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลเพชรเวชจึงขออธิบายค่าใช้จ่าย ผ่าตัดตั้งแต่เริ่มเข้าโปรแกรมจนถึงขั้นตอนการติดตามอาการหลังผ่าตัดตามมาตรฐานกันค่ะ

 

 

ทำไมจึงไม่รวมเป็นโปรแกรมราคาเดียว ?
 

เพราะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการ หากร่างกายแข็งแรงดีจะมีค่าใช้จ่ายน้อย หากมีโรคแทรกซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถรวมราคาอย่างสุทธิได้

 

 

ความโปร่งใสของทุกราคาการผ่าตัด

 

โปรแกรมผ่าตัดของโรงพยาบาลเพชรเวชมีราคาค่าแพทย์ผ่าตัด/ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องพิเศษเดี่ยว ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ภายในห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว แต่การเข้าโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย และพบเจอหมอก่อนในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม โดยกระบวนการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่

 

 

มีค่าใช้จ่ายและขั้นตอนก่อนผ่าตัดอะไรบ้าง
 

1. ในขั้นตอนแรกจะต้องพบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 700 -1,000 บาท (กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใดๆเพิ่ม)

 


 

2. หลังผ่านขั้นตอนแรกแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนร่างกายก่อนผ่าตัด (Per-op) เป็นการพบแพทย์ครั้งที่ 2 เพื่อนัดตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัดในขั้นตอนต่อไปหากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-5,000 บาท แต่หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
 

ขั้นตอนประเมินก่อนผ่าตัด
 


 

3. หลังจากตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดแล้วจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ ATK ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในราคา 3,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาส่งตรวจ)

การตรวจโควิด-19 ก่อนผ่าตัด

 

 

4. หากสามารถผ่านการตรวจความพร้อมของร่างกายได้แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการผ่าตัด ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะเสียค่าใช้จ่ายตามราคาของโปรแกรมนั้น ๆ
 

ขั้นตอนการผ่าตัด


 

5. หลังการผ่าตัดจะเข้าสู่ช่วงการติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการการติดเชื้อ หรือผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 700-1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใดๆเพิ่ม) 


 

 

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาที่คุ้มค่า
 

เพราะความปลอดภัยของทุกการรักษาคือเป้าหมายของเรา และนอกเหนือเรื่องความปลอดภัยยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เราคำนึงถึงผู้ใช้บริการ และหากท่านมีสิทธิการรักษาที่ตรงตามเงื่อนไขจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดได้อีกด้วย

 

 

 


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

 

 

ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องและแบบเปิดหน้าท้อง