FAQ รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
FAQ รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

Q : โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตรวจแล้วดีอย่างไร

 

A : โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เจาะลึกทั้งช่วงอายุ และรายการตรวจที่เราคัดสรรมาอย่างครบครันสำหรับทุกช่วงวัย เช่น ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจโปรตีนรวมในเลือด ตรวจหาแร่ธาตุ (อิเล็กโทรไลต์) ตรวจมะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปากมดลูก

 

 

Q : หากอายุไม่เกิน 25 ปี ควรตรวจโปรแกรมใด


A : Check up Basic  พื้นฐาน (ชาย/หญิง) แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือผู้ที่ต้องการตรวจดูความผิดปกติของร่างกายเบื้องต้น โดยการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันหรือ ตรวจความผิดปกติของปอด เช่น วัณโรค

 

 

Q : หากอายุไม่เกิน 30 ปี ควรตรวจโปรแกรมใด


A : Check up Classic <30 (ชาย - หญิง) แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในช่วงของอายุนั้น ๆ หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความผิดปกติของร่างกายตามช่วงวัยมากขึ้น โดยการตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ไต และตรวจระดับของกรดยูริกเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์

 

 

Q : หากอายุไม่เกิน 30 ปี ควรตรวจโปรแกรมใด


A : Check up Special (อายุ 30-40 ปี ชาย/หญิง) แนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะการตรวจการทำงานของตับ ไตและ ตรวจระดับของกรดยูริกเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์

 

 

Q : หากช่วงอายุ 30-40 ปี ควรตรวจโปรแกรมใด


A : สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปีนั้น จะแนะนำโปรแกรม Check up Special (อายุ 30-40ปี ชาย/หญิง ) แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงของโรคติดต่อ โดยป้องกันความเสี่ยงโรคติดต่อ ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี


 

Q : หากช่วงอายุ 40-50 ปี ชาย ควรตรวจโปรแกรมใด


A : แนะนำโปรแกรม Check up Platinum ชาย (อายุ 40-50 ปี ชาย)  แนะนำสำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในช่วงของอายุนั้น ๆ ได้แก่ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยมีรายการตรวจ เช่น หาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทางเดินอาหาร, ตรวจดูความผิดปกติของช่องท้องบน และตรวจสมรรถภาพหัวใจ เป็นต้น

 

 

Q : หากช่วงอายุ 40-50 ปี หญิง ควรตรวจโปรแกรมใด


A : แนะนำโปรแกรม Check up Platinum หญิง (อายุ 40-50 ปี )  แนะนำสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในช่วงของอายุนั้น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และผู้ที่ต้องการตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง โดยมีรายการตรวจ เช่น ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทางเดินอาหาร, ตรวจดูความผิดปกติของช่องท้องล่าง และตรวจสมรรถภาพหัวใจ

 

 

Q : หากช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย ควรตรวจโปรแกรมใด


A : แนะนำโปรแกรม Check up Diamond ชาย  (อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ชาย) แนะนำสำหรับผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในช่วงของอายุนั้น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง/ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และ ผู้ที่ต้องการตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง โดยมีรายการตรวจ เช่น หาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทางเดินอาหาร, ตรวจดูความผิดปกติของช่องท้องทั้งหมด และตรวจสมรรถภาพหัวใจ เป็นต้น

 

 

Q : หากช่วงอายุ 50 ปี หญิง ควรตรวจโปรแกรมใด


A : แนะนำโปรแกรม Check up Diamond หญิง (อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้หญิง) แนะนำสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในช่วงของอายุนั้น ๆ เช่น ความเสี่ยงของโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และผู้ที่ต้องการตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง โดยมีรายการตรวจ เช่น ตรวจดูความผิดปกติของช่องท้องทั้งหมด, ตรวจสมรรถภาพหัวใจ, ตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง (การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่), ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

 

 

Q : หากอยากตรวจเพิ่มเฉพาะบางรายการ ที่ไม่มีในโปรแกรมตรวจสุขภาพต้องทำอย่างไร


A : สามารถเลือกตรวจรายการที่ท่านต้องการเพิ่มได้ โดยจะไม่เสียค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. สามารถติดต่อแจ้งศูนย์ตรวจสุขภาพตึก A ชั้น 2

 

 

Q : อยากตรวจสุขภาพแต่อายุไม่ตรงกับโปรแกรมได้หรือไม่


A : หากผู้รับบริการต้องการตรวจโปรแกรมที่มีรายการตรวจมากกว่าหรือน้อยกว่าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เนื่องจากอายุที่ระบุในโปรแกรมเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

 

 

Q : อยากตรวจโปรแกรมนี้ แต่ไม่อยากตรวจทุกรายการได้หรือไม่ เช่น วัดสายตา


A : สามารถเลือกที่จะไม่ตรวจได้ แต่ยังคงต้องเหมาจ่ายตามราคาเต็มของโปรแกรมตามเดิม

 

 

Q : หากรู้ตัวว่าเป็นโรคอะไรมาก่อน ต้องเอาเอกสารมาด้วยหรือไม่


A : ผู้รับบริการสามารถนำผลการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นมาด้วยได้ เพื่อประกอบผลการตรวจสุขภาพ และวินิจฉัยเพิ่มเติมจากแพทย์

 

 

Q : หากตรวจแล้วพบความผิดปกติ จะนัดหมายแพทย์เพื่อรักษาต่อได้อย่างไร


A : หลังตรวจสุขภาพแล้วจะฟังผลโดยแพทย์ หากมีความผิดปกติในด้านใด แพทย์จะแนะนำการรักษาและส่งต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไป

 

 

Q : สามารถรับประทานยาประจำตัว หรืออาหารเสริมก่อนเข้ารับบริการได้หรือไม่


A : หากรับประทานอาหารเสริมแนะนำให้งดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากเป็นยาประจำตัวแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ 1 วัน

 

 

Q : สามารถรับประทานอาหารหลังการตรวจได้เลยหรือไม่


A : หากมีการเข้ารับบริการ และการเจาะเลือดแล้ว ท่านสามารถทานอาหารได้หลังการตรวจได้ทันที (ยกเว้นกรณีในโปรแกรมมีการอัลตราซาวด์)

 

 

Q : ระยะเวลาในการตรวจ


A : ระยะเวลาการตรวจแต่ละโปรแกรม จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมและจำนวนผู้รับบริการในวันนั้น ๆ

 

  • โปรแกรม Basic ชาย-หญิง  ระยะเวลา 2 ชม.
  • โปรแกรม Classic ชาย-หญิง  ระยะเวลา 2-3 ชม.
  • โปรแกรม Special ชาย-หญิง  ระยะเวลา 2-3 ชม.
  • โปรแกรม Platinum ชาย-หญิง ระยะเวลา 4-5 ชม.
  • โปรแกรม Diamond ชาย  ระยะเวลา 4-5 ชม.
  • โปรแกรม Diamond หญิง  ระยะเวลา 4-5 ชม.

 

(ระยะเวลาที่กล่าวมาอาจคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการในวันนั้น)