โรคอ้วนในเด็ก
โรคอ้วนในเด็ก โรคที่ผู้ปกครองต้องดูแลใส่ใจอย่างจริงจัง

 

โรคอ้วนในเด็ก (Child Obesity) คือ ภาวะการสะสมของไขมันในร่างกายที่มีปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ในปัจจุบันโรคนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผู้ปกครองควรหันมาใส่ใจสุขภาพบุตรหลานของท่านกันให้มากขึ้น เพราะโรคนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเสี่ยงนำไปสู่การเสียชีวิตได้ 

 

 

สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก

 

 

 • ความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกาย

 

 

 • พันธุกรรม โดยเด็กจะมีความเสี่ยง หากบุคคลในครอบครัวมีใครเป็นโรคอ้วน

 

 

 

 

 • พฤติกรรมการบริโภค และการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม 

 

 

 • โรคประจำตัว หรือผู้ที่มีกลุ่มอาการเฉพาะ

 

 

ปัญหาสุขภาพที่ตามมา เมื่อเกิดโรคอ้วนในเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ในเพศหญิง อาจจะมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

 

 

 • โรคทางกระดูก, กล้ามเนื้อ, ข้อ

 

 

 


การวินิจฉัยโรคอ้วนในเด็ก

 

 

 • การวัดค่าดัชนีมวลกาย ต้องเปรียบเทียบตาราง BMI ตามอายุ โดยให้ดูน้ำหนักตามเกณฑ์ เทียบกับส่วนสูง หากมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ จะถือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

 

 

 • ตรวจเลือด เพื่อหาค่าระดับไขมัน, วิตามินดี, น้ำตาล, ฮอร์โมนที่ทำงานผิดปกติ ในร่างกายของเด็ก

 

 

วิธีป้องกันโรคอ้วนในเด็ก

 

 

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น หลีกเลี่ยงอาหารทอด, อาหารประเภทแป้ง, อาหารรสจัด, การบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่, เพิ่มอาหารที่มีกากใยสูง เป็นต้น

 

 

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยการหากิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 

 

 

 

 • ควรดื่มนมที่มีไขมันต่ำ หรือนมจืดพร่องมันเนย

 

 

 • ลดระยะเวลากิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น การดูทีวี, เล่นเกม, เล่นโทรศัพท์

 

 

 • ผู้ปกครองต้องคอยเป็นกำลังใจ เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน

 

 

ในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกพบว่ามีแนวโน้มที่จะประสบพบเจอกับโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ปกครองควรหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของบุตรหลานกันให้มากขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตบุตรหลานของท่าน หากจะป้องกันโรคนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค, การใช้ชีวิต, กำลังใจ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากบุตรหลานของท่าน มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคอ้วนในเด็ก ควรเข้าพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัย รับคำแนะนำ และรักษาต่อไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 

กุมารเวช

 

3 วิธีการลดอ้วนที่ไม่ใช่แค่น้ำหนักลด

 

โรคอ้วนกับพุงที่ไม่ได้รับเชิญ

 

อ้วนลงพุง พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม