วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การดูแลผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความชำนาญเฉพาะทางตามมาตรฐานการรักษาอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งสู่ความเป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีความชำนาญเฉพาะ (Excellent Center) ศูนย์หัวใจ (Heart Center)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) และศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Center)

2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Hospital)

3. มุ่งสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ (Smart Hospital)

4. ยกระดับการบริการสู่ระดับเหนือความคาดหวัง (Excellent Service)

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

P = 2P Safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

E = Excellent Service : การบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง

T = Transforming Teamwork : การสร้างทีมงานที่มีศักยภาพ และพร้อมพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่

C = Continuous Improvement : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

H = Humanization : การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

2P Safety Goals (เป้าหมายความปลอดภัยเพื่อผู้ให้ และผู้รับบริการ)

 

Patient Safety Goals ผู้ป่วยปลอดภัย

 

 • Safe Surgery and Invasive Procedures กระบวนการผ่าตัดที่ปลอดภัย
   
 • Infection Prevention and Control (Clean Care is Safer Care) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
   
 • Medication & Blood Safety ความปลอดภัยจากการให้ยาและการให้เลือด
   
 • Patient Care Processes กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย
   
 • Line, Tube & Catheter, Device and Laboratory การดูแลสายท่อ ข้อต่อ การส่งตรวจ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย
   
 • Emergency Response การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่พร้อมและปลอดภัย

 

Personnel Safety Goals บุคลากรปลอดภัย

 

 • Security and Privacy of Information and Social Media (Communication) ข้อมูลและการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล การรักษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย
   
 • Infection and Exposure การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร
   
 • Mental Health and Mediation การดูแลด้านจิตใจของบุคลากร
   
 • Process of work กระบวนการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร
   
 • Lane (ambulance), Legal Issues regulation (medical legal) การใช้รถพยาบาลฉุกเฉินที่ปลอดภัย การให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
   
 • Environment & Working condition สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร

 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

 

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความชำนาญการเฉพาะในสาขาที่มุ่งเน้น (Excellent Center)
 

2. พัฒนาเป็น Safety Hospital ที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานหลัก
 

3. พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการให้บริการผู้ป่วย มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน (Excellent Service)

 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง (Hoshin) ปี 2566

 

1. Infection Prevention and Control = ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล    

                                        

2. Medication Safety = ลดความคลาดเคลื่อนทางยา การแพ้ยาซ้ำ      

                         

3. Patient Identification = การระบุตัวผู้ป่วยให้ชัดเจน ถูกต้อง ถูกคน

 

4. Excellent Service = พัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ