บริษัทประกันฯ คู่สัญญา
บริษัทประกันฯ คู่สัญญา
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้น ๆ ทางโรงพยาบาลมีทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างบริษัทประกันและโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย