สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

 

  บริการประกันสังคม

โรงพยาบาลเพชรเวช เข้าร่วมโครงการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในงาน ที่ให้บริการวางบิลผ่านกองทุนเงินทดแทนภายใต้ความคุ้มครองที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนและสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลเพชรเวชได้ปรับปรุงพื้นที่คลินิกประกันสังคมให้มีความโอ่อ่า สะดวกสบาย สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตนที่มอบความไว้วางใจในบริการของโรงพยาบาล

ปัจจุบันโรงพยาบาลจัดตั้งฝ่ายประสานสิทธิ์ขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิ์การรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเฉียบพลันและเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น หรือบริการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ประกันตนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวช ซึ่งบางกรณีที่ภาวะการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของผู้ประกันตนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ฝ่ายประสานสิทธิ์ก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารส่งตัวผู้ประกันตนไปรับการรักษายังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (เช่นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง) และประสานงานเพื่อรับผู้ประกันตนกลับมาพักฟื้นหรือรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเพชรเวช

นอกเหนือจากบริการรักษาพยาบาลของคลินิกประกันสังคมแล้ว โรงพยาบาลเพชรเวชยังมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกันตน ในสถานที่ทำงานด้วยการดำเนินโครงการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกในสถานประกอบการ โครงการให้ความรู้คู่สุขภาพพร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกันตนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเองเชิงป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพมิให้เจ็บป่วยโดยง่าย และสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติ มีอนามัยส่วนบุคคล และรู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกสุขลักษณะ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-718-1515 ต่อ 104,186,188-9