สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

โรงพยาบาลเพชรเวช เข้าร่วมโครงการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในงาน ที่ให้บริการวางบิลผ่านกองทุนเงินทดแทนภายใต้ความคุ้มครองที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนและสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลเพชรเวชได้ปรับปรุงพื้นที่คลินิกประกันสังคมให้มีความโอ่อ่า สะดวกสบาย สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตนที่มอบความไว้วางใจในบริการของโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...