สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

ปัจจุบันค่าครองชีพนับวันยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งในวัยทำงานเรามักไม่ค่อยห่วงหรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้  เนื่องจากบริษัทที่ทำงานมักมีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล

แต่สำหรับบางท่านที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 วันนี้เรามีทางเลือกดี ๆ มาฝากกันค่ะ

สำนักงาน ประกันสังคม ได้เพิ่มทางเลือกให้กับแรงงานอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 หรือสรุปง่ายๆ คือกลุ่มผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และอยากจะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือค่าทำศพ เป็นต้น สำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สนใจที่จะได้รับความคุ้มครองตามแบบที่ต้องการโดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40แบ่งสิทธิการคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือกได้แก่

• ทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 70 บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีการทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ 

• ทางเลือกที่ 2 จ่ายเดือนละ 100 บาทได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี 

• ทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) จ่ายเดือนละ 300 บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร 

 

เมื่อสมัครแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผู้ประกันตนมีอยู่เดิม อีกทั้งการสมัคร ม.40 ก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเงินได้หลายทางหรือจะสะดวกหักบัญชีธนาคารก็ได้ จะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เกิน 1 ปี และสามารถจ่ายผ่านตู้บุญเติม หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ เป็นการเสริมสิทธิของบัตรประกันสุขภาพฯ ที่ยังไม่ครอบคลุมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน