สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

PCVH Healthy Family 2018 สุขภาพครอบครัวดีกันถ้วนหน้า ไปกับโรงพยาบาลเพชรเวช สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60ปีขึ้นไป รัยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์เพิ่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

PCVH Healthy Family 2018

รายการตรวจ

Basic

Smart

Smart

Exclusive

Ultimate

 

A

B

Male

Female

Male

Female

อายุ< 30 ปี

อายุ 30-40 ปี

อายุ 40-50 ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination X X X X X X X
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination X X X X X X X
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination       X X X X
ตรวจภายในโดยสูตินารีแพทย์ Gynecological Examination         X   X
ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Auto-Refraction X X X X X X X
ตรวจคัดกรองการได้ยิน Audiogram           X X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) X X X X X X X
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด Cholesterol X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี) High Density Lipoprotein (HDL)   X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ชนิดไม่ดี) Low Density Lipoprotein (LDL)   X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ SGPT X X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ SGOT X X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (AP)   X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Total Bilirubin       X X X X
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Direct bilirubin       X X X X
ตรวจโปรตีนในเลือดทั้งหมด Total Protein   X X X X X X
ตรวจการทำงานของไต Creatinine X X X X X X X
ตรวจการทำงานของไต BUN   X X X X X X
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid   X X X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic antigen (CEA)       X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha- fetoprotein (AFP)       X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA)           X  
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T3           X X
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T4           X X
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH )           X X
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   X X X X X X
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs   X X X X X X
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination X X X X X X X
ตรวจอุจจาระ Stool Exam       X X X X
ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ Chest Xray X X X X X X X
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า Electrocardiogram (EKG)   X X X X X X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress test (EST)           X X
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test
      X   X
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen   X          
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen     X        
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound whole Abdomen       X X X X
ตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram with US breast             X
คูปองอาหาร Meal Coupon X X X X X X X
สมุดรายงานผลตรวจ Check up Report X X X X X X X

ราคาปกติ

 

2,490

6,690

6,690

9,600

11,050

16,530

20,470

ราคาโปรโมชั่น

 

1,250

3,400

3,400

4,890

5,590

8,390

10,290

 

Option Promotion PCVH Healthy Family 2018

No.

รายการตรวจเพิ่มเติม

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

1 ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม HbA1C 450.00 320
2 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic antigen (CEA) 580.00 410
3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha- fetoprotein (AFP) 550.00 390
4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ Cancer antigen 125 (CA125) 1,200.00 840
5 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม Cancer antigen 153 (CA153) 1,500.00 1,050
6 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร Cancer antigen 19-9 (CA19-9) 1,200.00 840
7 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA) 1,210.00 850
8 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T3 600.00 420
9 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T4 520.00 370
10 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH ) 550.00 390
11 ตรวจหาโรครูมาตอยด์ Rheumatoid factor 310.00 220
12 ตรวจหาระดับแคลเซี่ยมในเลือด Calcium 240.00 170
13 ตรวจหาระดับโปรตัสเซียมในเลือด Phosphorous 240.00 170
14 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Hepatitis A viral antibody (Anti HAV) 800.00 560
15 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) 390.00 280
16 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs 400.00 280
17 ตรวจปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Hepatitis C viral antibody HCV 660.00 470
18 ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti-HIV (Stat) 600.00 420
19 ตรวจมะเร็งปากมดลูก(รวมค่าแพทย์สูติ) Liquid Prep 1,500.00 1,150
20 ตรวจมะเร็งปากมดลูก(รวมค่าแพทย์สูติ) Pap smear (Thin Prep) 1,700.00 1,350
21 ตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram with US breast 3,500.00 2,500

 

แพคเกจวัคซีน

Vaccine

Promotion Price

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (รวมค่าแพทย์) 790
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (PREVNAR 13)(ผู้ใหญ่) (รวมค่าแพทย์) 3,500
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (PNEUMO 23)(ผู้ใหญ่) (รวมค่าแพทย์) 1,900
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม (รวมค่าแพทย์) 1,250

 

CHECK UP PROGRAM 2018 : โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งทางเดินอาหาร

No.

รายการตรวจ

ตรวจคัดกรองโรคตับและทางเดินอาหาร

ตรวจคัดกรองโรคไวรันตับอักเสบ

1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Physical Examination X X
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) X  
3 ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด Cholesterol X  
4 ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride X  
5 ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี) High Density Lipoprotein (HDL) X  
6 ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ชนิดไม่ดี) Low Density Lipoprotein (LDL) X  
7 ตรวจการทำงานของตับ SGPT X  
8 ตรวจการทำงานของตับ SGOT X  
9 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (AP) X  
10 ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Total Bilirubin X  
11 ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Direct bilirubin X  
12 ตรวจโปรตีนในเลือดทั้งหมด Total Protein X  
13 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic antigen (CEA) X  
14 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha- fetoprotein (AFP) X  
15 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) X X
16 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs X X
17 ตรวจการติดเชื้อและพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti-HBc IgG   X
18 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Hepatitis A viral antibody (Anti HAV)   X
19 ตรวจหาปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Hepatitis C viral antibody HCV   X
20 ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool occult blood X  
21 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen X  
22 คูปองอาหาร Meal Coupon X  
23 สมุดรายงานผลตรวจ Check up Report X X
  ราคาปกติ   6,640.00 3,050.00
 

ราคาแพคเกจ

 

3,990.00

1,890.00

 

แพคเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

Package

 

คูปอง S&P

ราคาPackage

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร(ใช้ยาชา) Gastroscope 100 7,900.00
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร(ให้ยาหลับ) Gastroscope 100 8,900.00
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscope 150 12,000.00
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastro&Colonoscope 350 19,900.00