สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจผ่าตัดเหมาจ่ายศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังและสมอง MINI SPINE AND BRAIN CENTER การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก 250,000 บาท แผลเล็ก ปวดน้อย ฟื้นตัวเร็ว

รายการแพคเกจครอบคลุม

  1. ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ 2 คืน 3 วัน ค่าห้องผ่าตัด , ค่าห้องพักฟื้น
  2. ค่ายา / ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดและยากลับบ้าน
  3. ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด ,วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
  4. ค่าบริการพยาบาล ,ค่าอาหาร ,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)

รายการแพคเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ / เครื่องมือยึดกระดูก ถ้ามีความจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ / เครื่องมือยึดกระดูก แพทย์จะแจ้งให้ทราบรายละเอียดระหว่างการตรวจประเมินก่อนการผ่าตัด
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าแพคเกจ
  4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแพคเกจ

พิเศษ

สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกโรงพยาบาลราคาแพคเกจ เพียง 200,000 บาท

สอบถามรายเละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังและสมอง  พรีเมี่ยมคลินิคชั้น 16 โทรศัพท์ 02-718-1515 ต่อ 213