สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

บุคลากรแพทย์


นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

อายุรกรรม

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)

เวลาออกตรวจ :

อังคาร , พุธ : 17.00 - 20.00 น.
ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ : 16.00 - 20.00 น.

นายแพทย์ ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

อายุรกรรม มะเร็งวิทยา

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)

เวลาออกตรวจ :

จันทร์ : 17.00 - 20.00 น.

นายแพทย์ นิพนธ์ เขมะเพชร

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

สูติ-นรีเวช

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ :

เสาร์ : 13.00 - 15.00 น.

นายแพทย์ บุญเกียรติ เจริญรัตนพร

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

สูติ-นรีเวช

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)

เวลาออกตรวจ :

จันทร์ : 09.00 - 14.00 น.
อังคาร : 09.00 - 12.00 น.

นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

กุมารเวชกรรม

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ :

อาทิตย์ : 13.30 - 14.30 น. (สัปดาห์ที่ 2)

นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

กุมารเวชกรรม

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ :

อาทิตย์ ที่ 2,4 : 13.00 - 18.00 น.

นายแพทย์ กฤษณะพันธ์ ธนกรณ์ไพศาล

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

จักษุ โสต คอ นาสิก

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

เวลาออกตรวจ :

อังคาร : 17.00 - 19.30 น.
อาทิตย์ : 10.00 - 12.00 น.

นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ ใบไม้

ผู้เชี่ยวชาญสาขา :

จักษุ โสต คอ นาสิก

คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)

เวลาออกตรวจ :

เสาร์ : 09.30 - 13.00 น.