สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

แผนก โภชนาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญของโรงพยาบาลเพชรเวช รับผิดชอบจัดบริการอาหารผู้ป่วย เพื่อเป็นการดำรงชีวิตให้อยู่รอด และมีสุขภาพดีตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของนักโภชนาการ ที่จัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และตามคำสั่งของแพทย์

ปัจจุบันแผนกโภชนาการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาในหลายๆด้าน เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่หน่วยงานได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดคือ

1. พัฒนาด้านอาหารเฉพาะโรค (ดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค,อาหารสายยาง)

2. พัฒนาด้านโภชนศึกษา

  • จัดทำเอกสารอาหารเฉพาะโรคต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน โรคเก๊าท์ ฯลฯ
  • จัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น อาหารทางสายยาง โดยบอกสัดส่วน และวิธีทำเพื่อเป็นความรู้ สำหรับแจกให้ญาติผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ รักษาในโรงพยาบาล และก่อนกลับบ้านญาติผู้ป่วยจะได้มาเรียนรู้วิธีการดูผู้ป่วย และหลักโภชนาการอย่างถูกวิธี
  • ร่วมกับทีมสาธารณสุข ให้ความรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยนอกทุกวันพฤหัสบดี

3. พัฒนาด้านวิชาการ และบุคลากร

  • ให้ความรู้โรคเรื้อรังในผู้ป่วยนอก
  • โภชนากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการ อบรมหลักสูตรนักกำหนดอาหาร

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเพชรเวช

โทร.02-718-1515 ต่อ 114