สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

การตรวจสุขภาพประจำปีมีแนวโน้มได้รับความนิยม เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา กระทั่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองในเชิงป้องกัน รวมทั้งหลายๆ โรงพยาบาลได้ใช้ศูนย์ตรวจสุขภาพเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าทั่วไปให้มา ทดลองใช้บริการของโรงพยาบาล จากนั้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นลูกค้าประจำของโรงพยาบาลเป็นลำดับต่อไป ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช   ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารใหม่สูง 24  ชั้น  ซึ่งถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบาย และมีความเป็นส่วนตัวเพราะมีผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพนั้น ไม่ใช่ผู้ป่วย สถานที่ให้บริการจึงแยกออกจากพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรงอย่างชัดเจน  ( One Stop Service )  สามารถรองรับบริการได้ทั้งการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล และการตรวจเป็นหมู่คณะจากบริษัทต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรเวช  "บริการตรวจสุขภาพแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ" "One Stop Service" เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี  2545  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงป้องกัน โดยมุ่งเน้นการจัดพื้นที่ให้บริการ  ในบรรยากาศของห้องรับรองที่เป็นสัดส่วน รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อคอยแนะนำรายการตรวจเช็คสุขภาพ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแบบรายบุคคล โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือก

 

ตรวจสุขภาพ ได้ตามความเหมาะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกายในรูปของโปรแกรมซึ่งจะสะท้อนถึงสมรรถภาพ และระบบการทำงานของร่างกายโดยรวมได้เป็นอย่างดี

 

มุ่งให้บริการเพื่อการตรวจเช็ค  สุขภาพ...อย่างมีคุณภาพ 

ศูนย์ตรวจ สุขภาพ Health Check Up Centre โรงพยาบาลเพชรเวช ได้จัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการหลัก  ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อ
  • ตรวจสุขภาพเพื่อการทำประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพเพื่อต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจเพื่อไปทำงานต่างประเทศ   กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจเพื่อต่อใบใบอนุญาตทำงาน
  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจเพื่อยื่นขอวีซ่า

 

บริการตรวจเช็ค  สุขภาพด้วยโปรแกรมการตรวจ ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Couple
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
  • CHELATION THERAPY PACKAGE

 

มุ่งให้ความสะดวกรวดเร็ว 

ศูนย์ตรวจ Health Check Up Centre โรงพยาบาลเพชรเวช  ได้รับการจัดระบบการบริการให้สอดคล้องกับการจัดสรรพื้นที่  เพื่อให้เป็นพื้นที่เฉพาะโดยแยกจากกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการใช้บริการในแต่ละจุด  รวมถึงการรอฟังผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภายในศูนย์สุขภาพ   Health Check Up Centre  ประกอบด้วยห้องตรวจร่างกาย  2 ห้อง ตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งสมบูรณ์อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   ( One Stop Service )

นอกจากนี้ ยังเน้นนโยบายในการให้บริการที่มุ่งให้ความสะดวกรวดเร็ว  และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการอำนวยความสะดวกสบาย ในทุกขั้นตอนของการตรวจสุขภาพทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร.0-2718-1515 ต่อ 226,227