สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

หมวดหมู่รอง

บริการห้องพักผู้ป่วย

ให้บริการห้องพักรักษาตัวที่ทันสมัย หลากหลายประเภทห้องกว่า 200 ห้อง เช่น ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์  ห้องเดี่ยวพิเศษ หรือห้องคู่พิเศษปรับอากาศ ฯลฯ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก และการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน