สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

ที่เพชรเวช..เราดำเนินกิจการโรงพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การดูแล รักษาผู้ป่วยทุกรายที่มาหาเรา สามารถหายจากการเจ็บป่วยและกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปรกติ สุข ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ เรามีการพัฒนาระบบงาน อาคารสถานที่มาโดยตลอด เพื่อ ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยและสถานการณ์ทางสาธารณสุข เริ่มจากอาคาร 6 ชั้นหลัง เดียวในอดีต มาจนกระทั่งมีการก่อสร้างอาคาร 24 ชั้น เพิ่มเติม จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับ การรักษาวันละไม่กี่ร้อยคน มาถึงวันนี้เราให้บริการผู้ป่วยนอกมากถึงวันละกว่า 1,800 คน แม้ บางครั้งจะเกิดภาวะวิกฤตของโรคระบาดต่าง ๆขึ้นในกรุงเทพมหานคร รพ.เพชรเวชก็ให้ความ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขมาด้วยดีโดยตลอด

ถึงวันนี้รพ.เพชรเวช ผ่านการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรง พยาบาล (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มากว่า 10 ปี และเรายังคงยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลให้ดียิ่ง ๆขึ้นอย่างต่อ เนื่อง

 

 

(นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการรักษาและบริการในผู้ป่วยทุกสิทธิ์

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ
 2. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความผูกพันกับองค์กร
 3. กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

P = Patient Safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับในองค์กรเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

E = Empowerment & Learning : สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T = Team work : ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Continuous Improvement : ค้นหาประเด็นและพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

H = Human Resource : พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

 

ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาล เพชรเวชก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพ เอกชนชั้นนำ ขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้สถานีรถไฟคลองตัน และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหง อาคารสูง 24 ชั้น พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย
 • เป็น โรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และ ISO 9001 : 2008 ทั้ง พื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 2 อาคาร
 • อาคารเดิม 6 ชั้น แบ่งพื้นที่เป็น แผนกผู้ป่วยนอกกว่า 40 ห้อง ครอบคลุมทั้งสาขา อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม จักษุกรรมและโสต ศอ นาสิกแผนกห้องปฏิบัติการ แผนกผู้ป่วยใน 3, 4, 5 แผนกเภสัชกรรม แผนกการเงินผู้ป่วยนอก และร้านอาหารเอส แอนด์ พี
 • อาคารใหม่ 24 ชั้น แบ่งพื้นที่บริการเป็น แผนกฉุกเฉิน แผนกต้อนรับ แผนกอายุรกรรม แผนกรับผู้ป่วยใน แผนกการเงินผู้ป่วยใน แผนกเภสัชกรรม แผนกโภชนาการ แผนกเอกซเรย์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ แผนกผู้ป่วยใน 7,8 แผนกห้องคลอด แผนกทารกแรกเกิด แผนกห้องผ่าตัด แผนกไอ ซี ยู แผนกกายภาพบำบัดและแผนกทันตกรรม

ด้วยความมุ่งมัน ที่จะให้บริการด้านการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกัน  และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  โรงพยาบาลเพชรเวช มีทีมแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสามารถ  เสริมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่โออ่า สะดวกสบาย

โรงพยาบาลเพชรเวชยังให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  การทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือองค์กรสาธารณะต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานเป็นทีมและมุ่งเน้นบริการสุขภาพแบบองค์รวม  โรงพยาบาลเพชรเวชได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  จัดบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพ ณ สถานประกอบการ  พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  ที่หลากหลายให้สามารถกระจายการเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 • มีพื้นที่จอดรถกว่า 300 คัน
 • ระบบป้องกันความปลอดภัยกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

จำนวนผู้ ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการมากกว่า 1,200 คนต่อวัน

 

บุคลากร และเจ้าหน้าที่

 • บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 539 คน

 

บริการ แผนกผู้ป่วยนอก

 • ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียบพร้อม รวมทั้งบุคลากรที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโดยเฉพาะ
 • บริการรถพยาบาล Ambulance

 

ศูนย์บริการ ผู้ป่วยนอก

 • ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
 • แผนกรังสีวิทยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • แผนกหู คอ จมูก
 • แผนกจักษุ
 • ศูนย์ กุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกทันตกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แผนกเภสัชกรรม
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกสูตินรีเวช
 • แผนกศัลยกรรม

หมวดหมู่รอง