สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

เกี่ยวกับเพชรเวช

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการรักษาและบริการในผู้ป่วยทุกสิทธิ์

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ
  2. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความผูกพันกับองค์กร
  3. กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

P = Patient Safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับในองค์กรเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

E = Empowerment & Learning : สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T = Team work : ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Continuous Improvement : ค้นหาประเด็นและพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

H = Human Resource : พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพพนักงาน